Char Dham Tour Packages

Char Dham Tour
Duration :  11 Nights / 12 Days
Destinations :  Delhi - haridwar - barkot - Yamunotri - barkot - Uttarkashi - Gangotri - Uttarkashi - Guptkashi - GouriKund - kedarnath - Rudraprayag - badrinath - Srinagar - Rishikesh - Delhi View Detail
Char Dham Yatra
Duration :  11 Nights / 12 Days
Destinations :  Delhi - haridwar - barkot - Yamunotri - barkot - Uttarkashi - Gangotri - Uttarkashi - Guptkashi - GouriKund - kedarnath - Rudraprayag - badrinath - Srinagar - Rishikesh - Delhi View Detail
Panch Kedar Tour
Duration :  15 Nights / 16 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Guptkashi - Kedarnath - Gaundhar - Madhmaheshwar - Ukhimath - Tungnath - Chopta - Panargupha - Rudranath - Dumuk - Kalpeshwar Mahadev - Rudraprayag - Haridwar View Detail
Panch Badri Tour
Duration :  06 Nights / 07 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Rishikesh - Joshimath - Badrinath - Mana - Badrivishal –Badrinath - Pandukeshwar- Yogdhyan Badri - Joshimath - Tapovan Bhabishya Badri - Joshimath - Joshimath - Karan Prayag - Adibadri - Ranikhet - Delhi View Detail
Badri-Kedar Tour
Duration :  07 Nights / 08 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Srinagar - Kedarnath - Rudraprayag - Badrinath - Rishikesh View Detail
Char Dham with Valley of Flower
Duration :  13 Nights / 14 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Barkot - Yamunotri - barkot - Uttarkashi - Gangotri - Uttarkashi - Guptkashi - GouriKund - kedarnath - Gourikund - kedarnath - Pipalkoti - badrinath - Govindghat - Ghangaria - Valley of flower - Ghangaria - Joshimatht - Pipalkoti - Rishikesh View Detail
Chardham Tour with Hemkund Sahib
Duration :  13 Nights / 14 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Barkot - Yamunotri - barkot - Uttarkashi - Gangotri - Uttarkashi - Guptkashi - GouriKund - kedarnath - Gourikund - kedarnath - Pipalkoti - badrinath - Govindghat -Ghangaria - hemkund sahib - Ghangaria - Govindghat -Pipalkoti - Rishikesh View Detail
Yamunotri-Gangotri Tour
Duration :  06 Nights / 07 Days
Destinations :  Delhi - Haridwar - Barkot - Yamunotri - Barkot - Uttarkashi - Gangotri - Uttarkashi - Rishikesh - Delhi View Detail
All Rights Reserved Char Dham Yatra